How to 

Paper Submission

การลงทะเบียน

เมื่อคลิกลิงค์  https://cmt3.research.microsoft.com/SAUNIC2023

สังเกตุแบนเนอร์ SAU National Interdisciplinary Conference 2023 

ระบบจะแสดงเพจลงชื่อเข้าใช้ ดังปรากฏ 

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ หรือไม่เคยมี บัญชีผู้ใช้ ของ Microsoft CMT 

ให้ทำการลงทะเบียน โดยเลือกเมนู่  New to CMT? Register

สำหรับผู้ที่เคยใช้ หรือเคยมีบัญชีผู้ใช้ของ  Microsoft CMT  สามารถลงชื่อเข้าใช้ ด้วยอีเมล์ที่เคยใช้ลงทะเบียน (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) 

การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

เมื่อคลิกลิงค์  https://cmt3.research.microsoft.com/SAUNIC2023

สังเกตุแบนเนอร์ SAU National Interdisciplinary Conference 2023 

ระบบจะแสดงเพจลงชื่อเข้าใช้ ดังปรากฏ 

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ หรือไม่เคยมี บัญชีผู้ใช้ ของ Microsoft CMT 

ให้ทำการลงทะเบียน โดยเลือกเมนู่  New to CMT? Register

สำหรับผู้ที่เคยใช้ หรือเคยมีบัญชีผู้ใช้ของ  Microsoft CMT  สามารถลงชื่อเข้าใช้ ด้วยอีเมล์ที่เคยใช้ลงทะเบียน (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) 

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

กรุณาสมัครด้วยอีเมล์ ของสถาบัน ที่ท่านสังกัด

ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

ให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานที่สังกัด และประเทศ
* (เครื่องหมายดอกจัน) หมายถึง จำเป็นต้องระบุ 

ข้อมูลอื่นๆ 

หากท่านมี Google Scholar Id หรือ Id อื่นๆ 

กรุณาระบุไว้ในส่วนนี้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงไปยังบทความของท่านในอนาคต 

การยืนยันการสมัคร

เพื่อตรวจสอบสถานะ ให้ระบุตัวอักษร CAPTCHA ที่ท่านอ่านได้ ลงในช่องว่าง
และ
เลือก I agree the Microsoft CMT
เพื่อยอมรับเงื่อนไข
จากนั้น ให้กดปุ่ม Register 

การนำเข้าบทความ Create new submission

การนำเข้าบทความ

เมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้ และล็อกอินเข้าใช้ระบบสำเร็จแล้ว 

จะพบกับหน้าเพจ การจัดส่ง หรือนำเข้าบทความ โดยสังเกตุจาก ซ้ายมือบนมีข้อความ "Submissions" และ "Author Console"
ให้กดปุ่ม  [+ Create new submission]

การระบุข้อมูลบทความใหม่

*Title      ให้ระบุชื่อเรื่องของบทความ อังกฤษ หรือ ไทย 

*Abstract      ให้ระบุบทคัดย่อ อังกฤษ หรือ ไทย ความยาวไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร

ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งบรรณกิจ และผู้แต่งลำดับอื่นๆ 

ท่านสามารถเพิ่ม ผู้แต่งลำดับถัดไปได้โดยระบุ Email และ เลือกปุ่ม [ +Add ] 
เมื่อเพิ่มผู้แต่งแล้ว ท่านสามารถเลือกผู้แต่งบรรณกิจ โดยเลือก Primary Contact

Subject Areas*

กรุณาเลือก สาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความของท่าน เพื่อสามารถคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมกับบทความของท่าน
โดยเลือก สาขาหลัก (Primary Subject Area) จำเป็นต้องเลือกอย่างน้อย 1 สาขาหลัก

และเลือก หรือไม่เลือก สาขารอง (Secondary Subject Area) ก็ได้ 

การเลือกสาขา ที่ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาของบทความ อาจส่งผลต่อการพิจารณา และปฏิเสธตอบรับบทความของท่าน 

Files เอกสารบทความ

ในช่วงพิจารณาบทคัดย่อ ท่านสามารถส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ หรือยังไม่ส่งก็ได้
โดยต้นฉบับไฟล์บทความ ต้องจัดส่งภายในเวลาที่การประชุมกำหนด
ไฟล์ต้นฉบับต้องเป็น PDF และจัดรูปแบบตามเทมเพลทที่กำหนด เท่านั้น 

เมื่ออัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "Submit" ระบบจะทำการนำเข้าบทความใหม่ของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

ทั้งนี้ท่านยังสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความของท่าน ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด