Proceeding

01 SAUNIC2023 Proc Front.pdf

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023)

บทความหมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

02 SAUNIC_2023_TechProc.pdf

บทความหมวดสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

03 SAUNIC_2023_SocProc.pdf

หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

19

สุรัตน์ ดีรอด. (2566). รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 1-8). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

20

อาทิตย์ ต่วนเครือ, ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, และ ภาณุวัฒน์ แตระกุล. (2566). การบริหารความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสูง กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 9-16). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

21

ยรรยง บูชาธรรม, ณัฎฐ์ โอธนาทรัพย์, และ ภาณุวัฒน์ แตระกุล. (2566). ความเสี่ยงของผู้รับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 17-24). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

22

เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์. (2566). ระบบสแกนข้อมูลสื่อความรู้ออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 25-31). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

23

จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย. (2566). ชุดควบคุมมอเตอร์สําหรับดึงสายไฟผ่านรีโมทไร้สาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 32-39). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

33

ณรงค์ บุตรฝาง, ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, และ บุญชัย เชิญเกียรติประดับ. (2566). การเปรียบเทียบปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยงานราชการกับภาคเอกชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 40-47). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

35

พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี, ณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล, วิชัย แซ่ลี่, และ ณัฐ จันท์ครบ. (2566). การวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอนุภาคสารกัมมันตรังสีในอากาศเปรียบเทียบภายนอกอาคารกับภายในอาคารพื้นที่ห้องปฏิบัติการชั้นใต้ดินของสถานประกอบการด้านรังสีแห่งหนึ่ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 48-54). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

36

พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ. (2566). การวิเคราะห์หาระดับความเข้มข้นของกัมมันตรังสีในแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ณ เขื่อนแห่งหนึ่ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 55-60). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

37

ณัฐ จันท์ครบ และ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี. (2566). การวิเคราะห์หาระดับความเข้มข้นกัมมันตรังสีในดินในพื้นที่บริเวณใกล้อาคารของสถานประกอบการด้านรังสีแห่งหนึ่ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 61-66). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

38

พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี, ณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล, และ ณัฐ จันท์ครบ. (2566). การวิเคราะห์หาระดับความเข้มข้นกัมมันตรังสีที่ปรากฎในพืชหญ้าบนพื้นที่บริเวณใกล้อาคารสถานประกอบการด้านรังสีแห่งหนึ่ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 67-73). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

39

จารุศักดิ์ จิระภาพันธ์. (2566). ผลของการให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 74-81). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

41

วินัย เละใบน้อย, ขจรศักดิ์ เกิดบัว, อดิศักด์ มนต์ประภัสสร, และ บุญเลิศ สื่อเฉย. (2566). การจัดการและวิเคราะห์มาตรการการประหยัดพลังงานอุตสาหกรรมโลหะ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 82-88). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

42

ขจรศักดิ์ เกิดบัว, วินัย เละใบน้อย, สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์, และ บุญเลิศ สื่อเฉย. (2566). การจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารประเภทอาคารชุด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 89-96). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

48

สุรัตน์ ดีรอด. (2566). ไฮเปอร์ลูป ระบบขนส่งแห่งอนาคต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 97-104). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

52

จิระศักดิ์ สินสุขอุุดมชัย, ไชโย ธรรมรัตน์, คณิต อรุณรัตน์, และ สาโรจน์ หลั่งนํ้าทิพย์. (2566). เครื่องแสดงห้วงเวลาทําการฝึกทหารสําหรับกรมแพทย์ทหารบก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 105-113). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

55

ประภาพรรณ เคลือบวัณณรัตน์. (2566). ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 114-121). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

56

ศักรินทร์ โสนันทะ. (2566). การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 122-128). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

58

วิชัย แซ่ลี่. (2566). เครื่องแยกแคปซูลเพื่อลดการสัมผัสกึ่งอัตโนมัติ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 129-136). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

61

ณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล. (2566). การยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านระบบการจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 137-142). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

66

ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ, ธนัทเดช โรจนกุศล, จุมพล อิสระวิสุทธิ์, และ สุชาติ โอษคลัง. (2566). การศึกษาดัชนีดินเค็มเพื่อประเมินค่าความเค็มและการนําไฟฟ้าของพื้นที่ดินเค็ม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 143-152). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

69

สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ และ พยอม รัตนมณี. (2566). การบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาความเค็มในคลองติดชายฝั่งทะเลด้วยแบบจำลอง 1 มิติ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 153-160). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

73

อุกฤษฎ์ แขวงทอง และ สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์. (2566). กรณีศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างแบบวิธีทั่วไป (แบบก่อสร้าง 2 มติิ) และแบบวิธีใช้โปรแกรมสร้างแบบจําลอง 3 มิติ( Sketchup ). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 161-168). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

76

ณัฏฐพัฒน์ จันทร์ผล และ สมหมาย สีม่วง. (2566). การศึกษาการเรียนรู้การทำงานบนที่สูงและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 169-176). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

79

อมรพงศ์ สงวนสินธุ์ และ สุภิญญา จินดามรกฎ. (2566). การศึกษาเส้นทางการเดินรถเก็บขนขยะไปยังสถานที่ก าจัดขยะ กรณีศึกษา: จังหวัดตัวอย่าง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 177-183). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

80

ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล, ฐิติ ศรีธนนันท์, และ สุทธิรักต์ ตาละลักษณ์. (2566). การวิเคราะห์ข้อมูล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 184-189). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

81

ณัฐ จันท์ครบ, อัมพวรรณ ศรีทอง, มานิตย์ ธิมาทา, ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์, จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย, คณิต อรุณรัตน์, และ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี. (2566). การออกแบบระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปในวัฒนธรรมการจุดธูปเทียนบูชาพระของคนไทยพุทธ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 190-195). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

82

ปริญญา วงษ์วิภัตร์ และบุญชัย เชิญเกียรติประดับ. (2566). วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทแนวราบ ขนาดพื้นที่ 300-400 ตารางวา กรณีศึกษา หมวดงานโครงสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในมุมมองของเจ้าของโครงการ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 196-203). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

84

วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล. (2566). การศึกษาและประเมินผลระบบทดสอบสภาวะทางกลเบื้องต้นสําหรับเครื่องเจาะวัสดุ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 204-210). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

85

คทาหัตถ์ ใช้บางยาง, ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, และ ภาณุวัฒน์ แตระกุล. (2566). การศึกษาปัจจัยความล่าช้าในงานก่อสร้างถนนหลวงของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 211-218). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

86

วราธร แก้วแสง. (2566). คุณสมบัติทางกลของผนังดินซีเมนต์บดอัดที่ทดแทนด้วยเถ้าลอย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 219-226). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

89

สมยศ เสาะหายิ่ง. (2566). สัญญาณแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ผ่านมือถือด้วยภาพจากกล้องวงจรปิด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 227-234). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

100

วัฒนา กสิกุล และ ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์. (2566). การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับบริษัท ไทยลามิเนตแมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 235-240). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

103

ธีรศักดิ์ โกเมฆ และวิบูลย์ ช่างเรือ. (2566). ผลของสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ต่อเวลาอบแห้งและโครงสร้างเซลล์ของลำไยเนื้ออบแห้ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 241-248). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.


หมวดสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ

4

คมสัน สมคง, นิตยา เจริญรักษ์, วรวุฒิ วชิรวรกุลชัย, และ ดลฤดี พลมิตร. (2566). การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การแข่งขัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 249-255). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

5

ชินกฤต วงศ์รักษ์. (2566). DeFi ระบบการเงินที่ไร้ตัวกลาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 256-263). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

6

มธุ รจิตปริญญา. (2566). การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา 2565 โดยการแนะนำวัดสิงห์ด้วยคลิปวิดีโอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 264-269). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

15

สมใจ ธวัชผ่องศรี. (2566). ผลของการเรียนแบบผสมผสานในช่วงโควิด-19 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 270-277). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

16

Bing C. Pabres and Yvette Fe A. Morrondoz. (2566). Evaluating Implementation Priorities of Farm-to-Market Roads (FMR) to Connect Small Agricultural Communities under the Philippine Rural Development Program (PRDP). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 278-285). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

24

ฉลวย ทองสมบูรณ์. (2566). ผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนหลังสถานการณ์โควิด-19. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 286-293). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

27

ณัฐพงษ์ ยิ่งยง. (2566). กลยุทธ์การทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ หลังจากวิกฤตโควิด-19 ภายใต้ยุคความปกติถัดไป. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 294-299). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

28

เอมอร ไมตรีจิตร์. (2566). การเปรียบเทียบต้นทุนและกําไรทางบัญชีของผู้ประกอบการขายกล้วยทอดและกล้วยปิ้งเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 300-307). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

29

ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์. (2566). การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 308-314). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

30

พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์. (2566). การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มเจนเนอเรชั่นแซต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 315-322). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

31

ฮิเดยุคิ ซูซูกิ. (2566). การศึกษาห้องเรียนกลับด้านสําหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์: การวิเคราะห์ความสําเร็จและอุปสรรค. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 323-329). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

32

ดวงใจ โพธิทะโสม และ ณัฏฐิตาพร แก้วรุจี. (2566). การจัดการธุรกิจเพื่อฝ่าวิกฤตต้นทุนแพง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 330-337). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

40

รสสุคนธ์ เหมะระ. (2566). การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อห้องเรียนศตวรรษที่ 21. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 338-343). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

44

กฤษณะ จันทร์เรือง, อรสา สภาพพงษ์, และ ศศิณา สุนทรพฤกษ์. (2566). แนวทางการจัดการผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนอย่างยั่งยืน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 344-351). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

45

ภูมิพัฒน์ ธนะสารสมบูรณ์, วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน, และ ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์. (2566). ความหลากหลายทางเพศกับสภาพแวดล้อมการทำงานในบริษัทข้ามชาติ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 352-358). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

46

สุนันทา พรเจริญโรจน์. (2566). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 359-366). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

47

ขนิฐา นิลรัตนานนท์. (2566). AI for Accounting กับผลกระทบในงานด้านการบัญชี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 367-373). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

51

กิตติอําพล สุดประเสริฐ, ธงชัย สิทธิกรณ์, และ ศุภกานต์ มังกรสุรกาล. (2566). ประสิทธิภาพการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ Robinhood ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 374-380). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

53

นันทพัทธ์ แก้วแสง. (2566). การบัญชีสำหรับเกษตรกรรม : กรณีศึกษาสินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และพืชเพื่อการให้ผลิตผล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 381-387). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

54

บุษบง ปรีดาวงศากร. (2566). การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 388-393). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

57

ฉัตรชัย พิมพาลัย และ บุญชัย เชิญเกียรติประดับ. (2566). การเปรียบเทียบระยะเวลาและต้นทุนงานโครงสร้างระบบผนังรับน้ำหนักระหว่างวิธีการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปกับวิธีการหล่อในที่ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยประเภททาวโฮมส์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 394-401). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

60

สุมนา สุขพันธ์, สมนึก แสงเขียว, จรรญาภรณ์ สิทธิกรณ์, และ ศิริมา ตันติธำรงวุฒิ. (2566). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการให้เกิดความคงอยู่ของโฮมสเตย์และแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ กรณีศึกษา : บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 402-409). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

62

วราเดช วีระพัฒน์, สุดารัตน์ ถมกระจ่าง, และ นพดล ยอดยิ่ง. (2566). Traits and Skills of Leadership in the Covid-19 Era. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 410-414). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

63

กาญชนก ผิวงาม, บุญญิสา ถึงถิ่น, และ อัญญาณี อดทน. (2566). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นธุรกิจน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 415-422). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

64

บุญญิสา ถึงถิ่น, กาญชนก ผิวงาม, และ เยาวลักษณ์ นาควิเชียร. (2566). รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปตาลโตนด ของชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 423-429). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

67

ชฎาภรณ์ วนาประเสริฐศักดิ์ และ สิทธิ์ สิตไทย. (2566). สำรวจความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 430-436). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

71

สมจริง ตั้งนิมิตรมงคล และ ภณิชชา รัตนะกุลวณิช. (2566). การตลาดเพื่อความยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 437-443). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

72

พรชนก บุญญานันทกุล. (2566). การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 444-448). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

77

ศิริภัทร สิตไทย และ นิติ ลออธรรม. (2566). การศึกษาความต้องการในกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2565. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 449-455). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

83

วลัยภรณ์ สนธิ, รัตนทิพย์ คุ้มพวก, และ วชิราพร ฤทธิ์ฉ่ำ. (2566). การออกแบบตัวละครแนวแฟนตาซีไทยจากแรงบันดาลใจปลากัดไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 458-464). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

92

อานุภาพ ทองบ่อ. (2566). ฉลาดรู้เพื่อฉลาดใช้: ภาษีเงินได้จากการขายฝากอสังหาริมทรัพย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 465-472). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

93

จันทพงศ์ จันทรภักดี, วันชัย อมรมงคลทอง, และ นาตยา อารยเขมกุล. (2566). การปรับตัวของนักบัญชียุคดิจิทัล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 473-480). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

94

สุบรรณ พัดเพ็ง และ สุรเชษฐ์ แดงเอียด. (2566). นักบัญชีนิติวิทยา วิชาชีพใหม่ในอนาคต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 481-488). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

95

นาตยา อารยเขมกุล, วันชัย อมรมงคลทอง, ประดิษฐ์ โพธิทะโสม, และ สุนันทา โสวณากุล. (2566). PDPA กับผลกระทบต่อองค์กร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 489-498). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

96

ภูมิพัฒน์ จิระตระกูลวัชร์ และ นิตนา ฐานิตธนกร. (2566). ความสามารถและความพึงพอใจในงาน งานที่มีความหมาย การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนขององค์กร และรางวัลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (Objective and Key Results: OKRs) ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 497-505). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

97

ชนิดาภา พันยา และ นิตนา ฐานิตธนกร. (2566). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้านของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 506-513). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

98

กฤตศิกาญจน์ ธีรโชคสวัสดิ์, ญาดา โคระทัต, และ นิตยา เจริญรักษ์. (2566). แนวทางการมุ่งเน้นการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบของธุรกิจเครื่องสำอาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 514-521). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

99

สุนันทา โสวณากุล, ธรรมรัตน์ โสวณากุล, และ ณัฎฐณิชา รักษาวงศ์. (2566). การพัฒนากิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 522-529). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

101

สุกัญญา ทองนิ่ม และ นิตนา ฐานิตธนกร. (2566). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการเล่นเกมแรกนารอคออนไลน์ (Ragnarok Online) ของผู้เล่นเกมออนไลน์ในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 530-538). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

102

ซิวฉวิน ซ่ง และ นิตนา ฐานิตธนกร. (2566). การรับรู้คุณค่า ความไว้วางใจในโซเชียลคอมเมิร์ซ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ซ้้าผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกของผู้บริโภคในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 539-548). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

104

ณฐา วราเมธีดล และ สมใจ เดชบํารุง. (2566). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 549-555). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

105

ปิยะดา เทียงดีฤทธิ์ และ สมบัติ เดชบำรุง. (2566). การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 556-563). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

106

อังคณา แก้วอาษา และ อารมณ์ จินดาพันธ์. (2566). สุขภาวะองค์กรของครูกลุ่มศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาสอยดาวบูรพา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 564-571). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

107

ญาณภาณี พรหมเรือง และ สมใจ เดชบำรุง. (2566). การนิเทศภายในโรงเรียนสหวิทยาเขตพระนครคีรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 572-579). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

108

อลิสา มุสิกรักษ์ และ สมบัติ เดชบำรุง. (2566). การนิเทศภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 580-587). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

109

จารุวรรณ ธีรพจน์โสภณ และ ทัศพร เกตุถนอม. (2566). การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 588-594). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

110

พรเทพ บุญมา และ ทัศพร เกตุถนอม. (2566). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 (SAUNIC2023) (น. 595-602). สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.